2013. november 19., kedd

Németh Nóra doktori disszertációjának kivonatai
Németh Nóra doktori disszertációjából /2013/ az alábbiakat emelném ki /idézném/ mintegy válaszként az írásos interjú kérdéseire vonatkozóan /a kérdéseket lásd az 5. blogbejegyzésben/:

A doktori disszertáció címe: Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban


„A család mellett a gyermekek szocializációjának alapvető szocializációs színtere az óvoda és az iskola, ezért a közoktatás rendszerében dolgozó pedagógusok munkájának jelentősége és felelőssége vitathatatlan. Vajon kik fognak intézményes kereteken belül, néhány év múlva a gyermekekkel és az ifjú korosztállyal foglalkozni? Milyen értékeket hordoznak, illetve milyen kulturális attitűd jellemzi a jövő pedagógusait? Ezek a kérdések, s a rájuk adható válaszok iránymutatók lehetnek a jövő nevelési-oktatási rendszerére vonatkozóan is, és befolyásolhatják a felsőoktatásban zajló pedagógusképzés folyamatát, struktúráját és tartalmát egyaránt.

Miért is van szükségünk az olvasásra? Szávai Ilona /2009/ kötetcíme: Olvasni jó!
Harsányi István: Még a mai sietős és siettető világban is érdemes mindennapos szükségletünkké tenni az olvasást, mert fejleszti szókincsünket, szóbeli és írásbeli kifejezéskészletünket, fogalmazásunkat, fogalomkincsünket, egész gondolkodásunkat.

Az olvasás jelentősége… hogy bővül ismeretanyagunk, fejlődik személyiségünk, gazdagodik érzelemvilágunk.
…minden ember olvasóvá nevelhető, sőt rendszeres olvasóvá nevelheti önmagát.

A digitális olvasás elterjedése az információs társadalom természetes velejárója.
Az e-könyvek és az online olvasás térhódítása az élet minden területén, így az iskolai környezetben is megjelenik.

Az olvasásszociológiai vizsgálatok rávilágítanak arra a tényre, hogy az olvasás a kulturális fogyasztási szokásokhoz és az életmódhoz hasonlóan rétegkötött.

…a pedagóguspályát választók az otthonról hozott kulturális tőke hiányában, illetve az olvasóvá szocializálódás családi példája nélkül kerülnek a pályára.
Feltételezésünk szerint ez a hozott tőke önmagában nem lesz elegendő a tudás megfelelő színvonalon történő átadására, illetve a hivatás gyakorlásához.
Célunk megvizsgálni, hogy valóban létezik-e ez a hiány az olvasási szokásokban, illetve hogy milyen megoldási lehetőségek és stratégiák léteznek a lemaradás felszámolására, a hiányok pótlására.

A gondolkodás strukturálásának folyamata magával a könyv megjelenésével kezdődik… a gondolatok ma is érvényes elrendezése, a lineáris történetmesélés vagy az érvek hierarchikus elrendezése a könyvnek köszönhető. /McLuhan, 2001; Bajomi-Lázár, 2008/. 
Ezt a lineáris látásmódot váltja fel az internetes olvasás hatására a szövegelemek közötti gyors váltakozásra képes olvasásmód. Az internetes olvasás más területen is érezteti hatását.
Az elmélyült, a szavakat és mondatokat többször és mélyen át- és újraolvasó technika helyett egyre gyakrabban a szkenneléshez hasonló „átfutás” jellemzi napjaink szövegolvasását.

Szabó László Tamás /2010/ a tudás és az információ közötti kapcsolatra, illetve ezek megszerzésének lehetőségei között feszülő különbségre világít rá.
… a tudás létrehozása konstruktív folyamat, míg az információ „beszerzése” nem igényel erőfeszítést. Az információhoz „néhány „funkció aktiválása” /néhány gomb megnyomása/ révén hozzájut az ember” /Szabó, 2010 :136/. „… az elmélyült, intenzív tudás kisebb értékű, mint a talán felületes, de azonnali használati értékű információ, amelyet viszont zavarba ejtő bőséggel tudnak ontani az internetes adatbázisok”

A digitális technika előretörésével együtt megváltoztak az olvasói szokások.
A közösség nem számol azzal, hogy a „valós idő”, ill. a végleges szöveg hiánya miatt /hiszen az internetes tartalom bármelyik pillanatban módosulhat/ elveszíti az ellenőrzését a szöveg fölött, - és talán igényt sem tart erre az ellenőrzésre.
Az internet nyújtotta lehetőségek olyan információs és szórakozási tárházat biztosít a felhasználók számára, mely hely- és időkorlát nélküli érzést ad, ugyanakkor szelekciós képesség hiányában valódi veszélyeket is rejt.

A szocializációs közegek egyik fő feladata a gyermekben, ifjúban a megfelelő szelektálási képesség kialakítása.
„Minthogy az olvasás és az ezzel kapcsolatos értékek hagyományos ’kánonjának’ megőrzésére és terjesztésére szolgáló intézmények, elsősorban az iskola már régóta elveszítették a befolyásolásra való képességüket, az olvasó rendezetlen és megjósolhatatlan módon viselkedik a piacon (…) a közönség egyre szélesebb rétegei kinyilvánítottan elutasítják a ’kánonok’ ilyen vagy olyan elemeit” (Petrucci, 2000 : 391).

„Az általános iskolák, sőt, egyes középiskolák is funkcionális analfabétaként válnak meg sok gyerektől, de a felsőoktatásban szerzett diplomák is gyakran lepleznek ürességet, gyenge képzettséget.” /Somlai, 2010 : 185/

… az iskolázottság általában növeli a műveltséget, ill. az általános és szakmai tudást. Ugyanakkor… a papírgyárként működő felsőoktatás már nem olyan minőségű szakértelmiséget bocsát ki a képzés végén, akik a klasszikus értelemben vett értelmiségiként képesek részt venni a társadalom életében. Az olvasástanítás éppen ezért lehet érzékeny pontja az oktatás szereplőinek vizsgálatakor.

… „a szöveg által közvetített gondolatok megértése, az érzelmek átélése, a legkülönfélébb élethelyzetek nyomon követése olyan képességeket fejleszt ki, amelyek a gazdag gondolatvilágú, szuverén személyiség kialakulásához nélkülözhetetlenek” (Tószegi, 2009 : o. n.).

… az olvasásnak „nem csupán az iskolai tanulás eredményességében, hanem a nevelésben, a személyiségfejlődésben is központi jelentősége van. A mai társadalmakban az oktatás és a nevelés, vagyis a kultúra áthagyományozódása elképzelhetetlen az írott szövegek nélkül.” /Czachesz, 2001 : o. n./ Az olvasás transzmissziós szerepe ezért kiemelt fontosságú, mind a közoktatás, mind a felsőoktatás, azon belül pedig a pedagógusképzés területén.

Az olvasási szokások az elmúlt tíz évben tendenciáiban változtak meg. A kutatási beszámolókból kiolvashatjuk az elektronikus olvasás előretörését, ami a társadalmi töredezettséget tovább mélyítheti, hiszen az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférés és használati képesség az iskolázottság szintjétől és az anyagi helyzettől is erősen determinált.

A szabadidő eltöltésének különféle módjai szignifikáns módon összefüggnek az olvasási gyakorlattal, amely összefüggés lényege, hogy az érdeklődés, aktivitás bizonyos társadalmi rétegeknél „hatványozódik”, míg más társadalmi szegmensek esetében – az elektronikus kultúra térhódítása során vagy annak ellenére – továbbra is halmozódik a lemaradás. /Gyenes, 2005 : 110/

A kutatási eredmények is ráirányítják a figyelmet az új tanulási, olvasási, tájékozódási lehetőségekre, s ezen keresztül a számítógép, az internet világa által kínált lehetőségek jobb és hatékonyabb kihasználására. /Bartos, 2009 : 8/

A számítógép, vagy tágabban értelmezve az IKT /Infokommunikációs eszközök/ így nem ellenségei, riválisai az olvasásnak, hanem alternatívái, sőt bizonyos szempontból lehetőségei az olvasás újraéledésének.”


A doktori disszertáció elérhetősége:


A felhasznált kép forrása:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése